Cara Cepat Mempelajari Ilmu Tajwid Agar Tidak Salah Arti Dalam Membaca Al Qur`an

 19 Sep 2018  duwi Pebrianti
Cara Cepat Mempelajari Ilmu Tajwid Agar Tidak Salah Arti Dalam Membaca Al Qur'an

Belajar ilmu tajwid via nikimura.com

Membaca Al Quran jika tidak tahu tajwidnya maka akan beda artinya, sangat berbeda. Contoh aamiin, aamin, amiin, aaamiiin. Artinya sangat berbeda jauh, Hati-hati, pahami tajwid dulu jika ingin membaca Al Qur'an dengan baik.

Hal yang utama dari belajar membaca alquran adalah juga belajar tajwid al-quran. Ketika kita membacaa-qur'an kita juga harus memperhatikan tanda bacanya juga, dari segi istilah ulama tajwid dan ahli bacaan.

Dalam ilmu Qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. untuk lebih jelasnya simak artikel ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai ilmu tajwid dan penjelasannya.

Tajwīd (تجويد) secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan, apa saja yang dipelajari dalam ilmu tajwid? Yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu Tajwid adalah : Huruf-huruf hijaiyah yang 29. Dalam bermacam-macam harakah (barisnya) serta dalam bermacam-macam hubungan.

Cara Cepat Mempelajari Ilmu Tajwid Agar Tidak Salah Arti Dalam Membaca Al Qur'an

Medalami tajwid via janganmales.wordpress.com

Apa tujuan ilmu tajwid? Apa hukum ilmu tajwid? Apa kegunaan ilmu tajwid?

Tujuan mempelajari Ilmu Tajwid ialah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Qur’an secara betul (fasih) sesuai dengan yang diajarkan oleh Nami Muhammad SAW. Dengan kata lain, agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Qur’an.

Hukum mempelajari Ilmu Tajwid adalah fardhu kifayah, yaitu merupakan kewajiban kolektif. Artinya, mempelajari Ilmu Tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja. Jika dalam satu kaum tidak ada seorang pun yang mempelajari Ilmu Tajwid, maka berdosalah kaum itu.

Adapun hukum membaca Al-Qur’an dengan memakai aturan-aturan Tajwid, adalah fardhu ain, yang merupakan kewajiban pribadi. Membaca Al-Qur’an sebagai sebuah ibadah haruslah dilaksanakan sesuai ketentuan. Ketentuan itulah yang terangkum dalam Ilmu Tajwid.

Tentunya ilmu tajwid tidak semata mata tidak mempunyai fungsi dan kegunaan, gunanya ilmu tajwid ialah untuk menjaga lidah agar tidak keliru atau salah ketika kita membaca firman Allah swt yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yakni Al-Qur'an.

Cara Cepat Mempelajari Ilmu Tajwid Agar Tidak Salah Arti Dalam Membaca Al Qur'an

Ilmu tajwid via suherlin.com

Ada juga cara mempelajari ilmu tajwid ini, bagaimana cara mempelajari ilmu tajwid? Sebelum mengetahui caranya, akan lebih baik lagi jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai penjelasan ilmu tajwid. Dibawah ini adalah penjelasan tentang ilmu tajwid.

Ilmu Tajwid

Ilmu tajwid menurut kughah (bahasa) attahsiin artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu ilmu untuk membaguskan dan membetulkan bacaan-bacaan Al-Qur'an menurut aturan aturan tertentu.

Aturan aturan itu antara lain:

  • Hukum bacaan
  • Tempat keluar huruf
  • Sifat huruf
  • Hukum yang tertentu bagi tiap huruf
  • Hukum panjang dan pendeknya suatu bacaan
  • Hukum penentuan atau terusnya suatu bacaan

Aturan-aturan ini terutama berlaku pada ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana ilmu tajwid itu adalah suatu cabang pengetahuan untuk mempelajari cara membaca Al-Qur'an.

Yang menjadi dasar ilmu tajwid ialah firman Allah dalam surat Al-Huzammil [73] : 4

yang artinya "Dan bacalah olehmu (Muhammad) Al-Qur'an itu dengan tartil sempurna betul bacaannya)"

Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib ra yang dimaksud dengan tartil pada ayat itu, ialah ilmu tajwid, yaitu ketika orang-orang menanyakan kepadanya "apa tajwid itu?" Ali bin Abi Thalib menjawab

"Ialah membaguskan bacaan tiap-tiap huruf dan mengetahui tiap-tiap waqaf."

Menurut qaidah yang lain, perkataan tajwid itu khusus mengenai bacaan. Maksudnya ialah mengucapkan sesuatu menurut bunyi hurufnya.

Para ahli ilmu tajwid mendefinisikan :

  • Mengeluarkan atau mengucapkan huruf menurut aslinya satu persatu sambil tiap-tiap huruf itu diucapkan menurut ucapan bunyi aslinya dan menuturkannya secara sempurna dengan suara yang tidak dipaksakan.
  • Yang dimaksud dengan hak huruf ialah sifat asli yang selalu menyertainya seperti sifat jahr, ist'la, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahiq huruf ialah sifat yang mendadak sewaktu-waktu seperti tafkhim, tarqiq, idgham, dan lain-lain.

Cara Cepat Mempelajari Ilmu Tajwid Agar Tidak Salah Arti Dalam Membaca Al Qur'an

Bacaan tajwid via muslimahwahdah.or.id

3 Cara Cepat Belajar Ilmu Tajwid

Menemukan cara praktis belajar tajwid yang cepat dipahami memang tidak mudah. Terutama bila mengingat banyak metode yang dapat digunakan untuk belajar tajwid. Namun inti dari belajar tajwid adalah melakukan praktik langsung.

Dari materi tajwid yang telah dipelajari, Anda harus segera mengaplikasikannya saat membaca Al Quran. Hal ini akan membuat hukum-hukum tajwid selalu Anda ingat dan tidak pernah lupa digunakan saat membaca Al Quran.

Pelafalan huruf hijaiyah yang benar

Bagi Anda yang belajar membaca Al Quran sejak kecil, pengenalan huruf hijaiyah adalah adalah tahap awal belajar Al Quran. Beberapa orang mampu mengenal sekaligus melafalkan huruf hijaiyah dengan sempurna.

Sayangnya beberapa orang hanya mengingat huruf hijaiyah dengan sempurna namun tidak pelafalannya. Untuk mengawali belajar tajwid, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengingat sekaligus melafalkan huruf hijaiyah dengan sempurna.

Pelafalan huruf hijaiyah yang sempurna akan menjamin bacaan Al Quran juga menjadi sempurna. Hal ini merupakan awal dari materi tajwid yakni mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan sempurna. Biasanya huruf hijaiyah yang sulit dilafalkan adalah huruf ke 14 hingga 15 yakni Shad dan Dhad.

Selain itu, ada Dha dan Ghayn yang juga cukup sulit dilafalkan. Namun kesempurnaan melafalkan huruf hijaiyah dapat diperoleh dengan sering mengulang-ulang melafalkan huruf hijaiyah.

Hukum Lam

Lepas dari pelafalah huruf hijaiyah dan benar dan tepat, ilmu tajwid berisi hukum-hukum bacaan selama membaca Al Quran. Salah satu hukum bacaan yang akan Anda temui selama membaca Al Quran adalah hukum lam.

Hukum ini akan dapat Anda temui selama membaca Al Quran saat membaca huruf AL yang terdiri dari alif dan lam. Jika bertemu dengan bacaan al ini, terdapat dua hukum bacaan yang harus Anda laksanakan.

Hukum pertama yakni Lam Qamariyah yang dibaca dengan jelas. Artinya saat Anda menemukan al pada 13 huruf seperti Alif-Ba-Jim-Ha-Kha-‘Ain-Ghayn-Fa-Qa-Ka-Ma-Wa-Ya, maka Al harus dibaca jelas. Hukum kedua adalah Lam Samsiyah yang dibaca dalam hati atau dihilangkan saja.

Dengan kata lain jika Anda menemukan bacaan Al yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain 13 huruf Lam Qamariyah maka Anda harus membaca bacaan Al dalam hati atau dihilangkan saja.

Hukum Nun Mati Dan Tanwin

Selain hukum Lam, terdapat juga hukum nun mati dan tanwin. Terdapat 5 hukun nun mati dan tanwin yakni Izhhar, Idgham Bighunnah, Idgham Bilaghunnah, Iqlab dan Ikhfa. Kelima hukum nun mati dan tanwin ini memiliki tata cara pelafalan tersendiri dalam Al Quran.

Jika tidak terbiasa Anda akan cukup kesulitan untuk melakukannya. Karena itu lebih sering mempraktikkan langsung dengan membaca Al Quran setiap hari akan membantu Anda semakin terlatih.

Diatas merupakan pembahasan mengenai ilmu tajwid, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulka bahwa mempelajari ilmu tajwid itu sangatlah penting, kita perlu memperhatikan bacaan dan tanda baca yang benar ketika membaca al-qur'an. Selain itu, anda juga sudah mengetahui cara cepat mempelajari ilmu tajwid, semoga materi diatas bisa membantu dan bermanfaat bagi Anda.