4 Rukun Hibah yang Harus Terpenuhi

Penulis Khoilul Nur Fadilah | Ditayangkan 28 Apr 2018


4 Rukun Hibah yang Harus Terpenuhiilustrasi via konsultasisyariah.com

Hibah bisa diartikan sebagai pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

Dan hibah ini memiliki rukun yang harus dipenuhi hingga hibah dikatakan syah...

Pengertian Hibah

Hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharap imbalan apa pun dari orang yang diberi ketika si pemberi masih hidup.

Menurut KBBI, hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. 

Sedangkan, dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g), menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Istilah hibah merupakan bentuk mashdar dari kata wahaba yang artinya “memberi”. 

Jika dipakai sebagai istilah hukum, hibah atau grant dilakukan berdasarkan akta notaris dan karena itu kemudian mudah diperiksa. 

Hibah bisa dalam bentuk tanah, rumah atau uang.

Hibah berasal dari bahasa Arab. Kata ( hibah) adalah dengan huruf ha di-kasrah dan ba tanpa syiddah berarti memberikan (tamlik) sesuatu kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa meminta ganti.

Secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimana pun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

Misalnya penghibah berkata: "Aku hibahkan kepadamu; Aku hadiahkan kepadamu; Aku berikan kepadamu" atau yang serupa dengan itu, sedangkan pihak yang lain menjawab (kabul) dengan berkata: "Ya, aku terima."(Pendapat Malik dan Asy-Syafi'i).

Mauhub Lahu adalah penerima hibah, dia disyaratkan disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. 

Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.

Mayoritas Ulama memandang bahwa hibah memiliki empat rukun yaitu orang yang memberi (al-wahib), orang yang diberi (al-mauhub lahu), benda yang diberikan (al-mauhub) dan tanda serah terima (shighat). (lihat Mughni al-Muhtaj, 2/397 dan Kasyaf al-Qana' 4/299). Sedangkan mazhab Hanafiyah memandang rukunnya hanya satu yaitu shighat saja. (lihat al-Mabsuth 12/57 dan Badd'i ash-Shana'i 6/115).

Rukun Hibah dan Syaratnya

Sesuatu akad hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi rukun dan syarat berikut:

1. Pemberi hibah (al-Wahib)

Pemberi hibah hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan rushd (matang dan berkemampuan menguruskan harta). Pemberi hibah mestilah tuan punya barang yang dihibahkan. 

Oleh sebab pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya, hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak.

2. Penerima hibah (al-Mawhub lahu)

Penerima hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja asalkan mempunyai keupayaan memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. 

Sekiranya penerima hibah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. 

Penerima hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya. 

Dengan kata lain, penguasaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada penerima hibah.

3. Barang atau harta yang dihibahkan (al-Mawhub)

Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Ia hendaklah barang atau harta yang halal.
 • Ia hendaklah sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak.
 • Barang atau harta itu milik pemberi hibah.
 • Ia boleh diserahmilikkan.
 • Ia benar-benar wujud semasa dihibahkan. Contohnya, tidak sah hibah barang yang belum ada seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan atau hibah hasil padi tahun hadapan sedangkan masih belum berbuah dan sebagainya.
 • Harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah.

Mengikut Mazhab Maliki, Syafie dan Hanbali, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibahagikan adalah sah hukumnya.

Dalam Islam, barang yang masih bercagar (seperti rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan daripada penggadai atau peminjam.

4. Sighah iaitu ijab dan qabul

Sighah hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. 

Ia tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Ada persambungan dan persamaan antara ijab dan qabul.
 • Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu.
 • Tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu. Hibah yang disyaratkan dengan tempoh tertentu seperti yang berlaku dalam al–‘umra dan al-ruqba adalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut adalah terbatal.

Antara contoh lafaz ijab secara terang (sarih) adalah seperti kata pemberi “Aku berikan barang ini kepadamu” atau secara kinayah seperti kata pemberi “Aku telah menyerahkan hak milik kepadamu” atau “Aku jadikan barang ini untukmu”.

Sementara contoh lafaz qabul (penerimaan) pula ialah seperti “aku terima”, “aku reda” dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Islam, sesuatu hibah itu sudah sah dengan adanya ijab dan qabul dengan perkataan atau apa-apa cara yang membawa erti memberi milik harta tanpa balasan (‘iwad).

Mengikut Mazhab Maliki dan Syafii, penerimaan (qabul) itu hendaklah diambil kira dalam menentukan sah atau tidaknya sesuatu hibah.

Sebaliknya, golongan Hanafi menganggap bahawa ijab sahaja sudah memadai untuk menentukan sahnya sesuatu hibah itu.

Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. 

Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya, dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"… dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.." ( QS: Al Maidah: 2).

Tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan makruh.

a. Wajib

Hibah suami kepada kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya.

b. Haram

Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misal minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orangtua kepada anaknya (bukan sebaliknya).

c. Makruh

Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih hukumnya adalah makruh.

Ketentuan Hibah 

Hibah dapat dianggap syah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. 

Jika hibah itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima maka yang demikian itu belum termasuk hibah.

Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri (ayah/ibu) kepada anaknya.

Hikmah Hibah

 • Akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil
 • Akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah
 • Akan dilapangkan rejekinya dan dimudahkan urusannya.
SHARE ARTIKEL